OFFER

Your cart

 
search

Economy and Business

Youths and chidrens magazines

Woman

Man

Young people

Dailies

Dailies on Sunday

Ecology

Film, TV, Video

Foto

Geography, Tourism

Hobby

Foreign languages

Computers, Games

Kreacja, reklama, grafika

Food, wine, cigars

Aviation

Military

Music, Hi-Fi

Science and Technics

Social and Political Magazines

Cars and Motorcycles

Sport

Life style

Art and Culture

Architecture, House and Garden

Partners


Klauzula informacyjna RODO

GDPR

 

 1. Administratorem danych jest EuroPress Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-117, ul. Stągiewna 2C.
 2. EuroPress Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-117, ul. Stągiewna 2C jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe w związku ze sprzedażą swoich produktów. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie tak długo jak wymagają tego przepisy prawa Do danych osobowych gromadzonych przez EuroPress Polska Sp. z o.o. (ul. Stągiewna 2C, 03-117 Warszawa) należą:
  • w przypadku dostawców: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, nr fax, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, adres strony internetowej, adres zamieszkania,
  • w przypadku klientów, informacje niezbędne do zawarcia umowy w szczególności, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, PESEL, NIP, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez EuroPress Polska Sp. z o.o. (ul. Stągiewna 2C, 03-117 Warszawa) w następujących celach:
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  • ochrony praw Administratora Danych.
 4. EuroPress Polska Sp. z o.o. (ul. Stągiewna 2C, 03-117 Warszawa) może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom trzecim:
  • Podmiotom, z którymi EuroPress Polska Sp. z o.o. współpracuje w zakresie wykonywania swojej działalności jako przedsiębiorca, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, kurierskie i transportowe.
  • Podmioty wymienione powyżej będą zobowiązane przez EuroPress Polska Sp. z o.o. na podstawie umów powierzenia do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w szczególności technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z wytycznymi określonymi przez EuroPress Polska Sp. z o.o. (ul. Stągiewna 2C, 03-117 Warszawa) i przepisami prawa,
  • Organom nadzorującym, organom władzy w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Do takich organów należą w szczególności: sądy, organy podatkowe, zakład ubezpieczeń społecznych, urzędy gmin, urzędy marszałkowskie.
 5. EuroPress Polska Sp. z o.o. (ul. Stągiewna 2C, 03-117 Warszawa) zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez EuroPress Polska Sp. z o.o. i / lub podmioty przetwarzające, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa lub EuroPress Polska Sp. z o.o.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdemu czyje dane są przetwarzane przez EuroPress Polska Sp. z o.o. (ul. Stągiewna 2C, 03-117 Warszawa) przysługują następujące prawa:
  • prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,
  • otrzymania kopii swoich danych osobowych, administrator danych ma prawo do pobrania opłaty za takie przekazanie w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  • sprostowania danych osobowych, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym",
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie do określonych celów,
  • przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych oraz przekazania tych danych innemu podmiotowi, o ile jest to możliwe ze względów technicznych osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od administratora danych przesłania swoich danych innemu administratorowi,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, a dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO, tj.
   a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
   b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
   Ponad powyższe sprzeciw może być wniesiony w każdym momencie wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (art. 6 ust. 1 lit. a): osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art.9 ust. 2 lit a): osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   

© 2023 Europress.pl - gazety i czasopisma z całego świata

Polityka Cookies

design by VENTI